Procesy zachodzace w stalym niejednorodnym polu magnetycznym

Najnowsze badania prowadzone w wielu ośrodkach naukowych świata wykazują istnienie groźnego dla istot żywych zjawiska polegającego na zanikaniu stałego pola magnetycznego Ziemi. Materiał, który Państwu prezentujemy ma na celu wskazanie metod zapobiegania powstawaniu związanych z tym wielu schorzeń. Produkty w postaci - materaców i poduszek gdzie zastosowano magnesy pozwolą naszym organizmom funkcjonować w takich warunkach, do jakich dojrzewały przez miliony lat.

prof. dr hab. Feliks Jaroszyk
Kierownik Katedry Biofizyki Akademii Medycznej w Poznaniu

Powszechnie wiadomo wszystkie żywe istoty mieszkające na naszej planecie poddane są działaniu ziemskiego pola magnetycznego (rys. l). Pole to według przyjmowanych obecnie teorii wywołane jest przez płynące w jądrze Ziemi wirowe prądy elektryczne. Na jego stan wpływają również związane z promieniowaniem słońca, księżyca oraz innych gwiazd i planet prądy elektryczne płynące w jonosferze. Zmiany ziemskiego pola magnetycznego mogą mieć charakter przypadkowy oraz okresowy. Na przestrzeni ostatniego tysiąclecia pole to z niewyjaśnionych powodów systematycznie maleje. W ostatnim zaś dziesięcioleciu proces ten uległ znacznemu przyspieszeniu. Istnieje możliwość znacznego i szybkiego zredukowania tych problemów poprzez stosowanie odpowiednich biostymulatorów magnetycznych (rys.2).

Dziś już wiadomo, że tak określone pole magnetyczne w sposób harmonijny reguluje procesami metabolizmu komórek stabilizując procesy transportu poprzez ich błony komórkowe oraz stymuluje organizm do samowyleczenia. Jest przy tym upełnie nieszkodliwe, co także stwierdzają kilkudziesięcioletnie doświadczenia japońskie oraz amerykańskie.

prof. IBF dr Jerzy Janicki
Dyrektor MCM

Głównym tematem badań naukowych prowadzonych w naszym centrum jest określenie optymalnego rozkładu przestrzennego stałego niejednorodnego pola magnetycznego oraz zbadanie jego wpływu na funkcjonowanie organizmu żywego. Przykładowy rozkład pola dla pojedynczego oraz podwójnego układu magnesów pokazano odpowiednio na rys. 3a i 3b.

W tej dziedzinie jesteśmy unikalnym ośrodkiem nie tylko w Polsce. Poprzez zastosowanie nowoczesnych metod analizy i programowania nieliniowego udało się we współpracy z wybitnymi fizykami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskać unikalny rozkład pola magnetycznego (rys.4). Widzimy tu trójwymiarowy wykres przedstawiający przestrzenny rozkład natężenia pola magnetycznego wytwarzanego przez biostymulatory. Wykres ten jest wynikiem symulacji komputerowej przeprowadzonej dla czterech pojedynczych elementów magnetycznych.

Dzięki użyciu komputera możemy oglądać go z różnych kierunków. Widać wyraźnie, że w obszarze znajdującym się bezpośrednio nad magnesami pole osiąga największą wartość. Jeżeli zbliżymy się do powierzchni biostymulatora to zamiast prostych maksimów, widzimy dodatkowe struktury w rozkładzie przestrzennym pola. Stają się one bardziej widoczne, gdy popatrzymy na wykres pod różnymi kątami.

Jeszcze bardziej skomplikowaną sytuację mamy, gdy poszczególne magnesy znajdują się w odpowiedniej konfiguracji. Wtedy to oglądane przez nas poprzednio pojedyncze wzniesienia zlewają się w jedną różnorodną strukturę. Zupełnie inny rozkład obserwujemy dla składowej x pola magnetycznego (rys. 5). Jak dowodzą liczne badania właśnie takie zróżnicowane przestrzenne rozkłady pól magnetycznych dają szczególnie uzdrawiające właściwości i wpływają korzystnie na nasz organizm. Na rys.6. obserwujemy modelowe zachowanie poruszających się komórek krwi w stałym niejednorodnym polu magnetycznym, które powoduje uporządkowany ich ruch oraz proces dekoagulacji. Dzięki temu zwiększa się powierzchnia czynna przenoszenia tlenu oraz dwutlenku węgla.

Te pozorne ruchy w rzeczywistości odzwierciedlają proces jej uaktywniania. Pod działaniem takiego pola następuje również częściowa polaryzacja komórek, co wpływa na zwiększenie różnicy potencjałów (rys.7) oraz większą aktywność związków wysokoenergetycznych. Usprawnia to działanie pompy sodowo-potasowej, co w konsekwencji poprawia gospodarkę wodnoelektrolitową.

Możliwy jest wówczas przepływ poprzez błonę komórkową toksyn oraz znacznych rozmiarów anionów białczanowych, prowadząc do detoksyfikacji całego organizmu.

Układ nerwowy (rys.8) to sieć nerwów zbudowanych z długich wypustek komórek nerwowych, które przenoszą informację w postaci impulsów elektrycznych między centralnym układem nerwowym a pozostałymi częściami ciała.

Komórki te łączą się między sobą poprzez synapsy przekazując sygnały za pomocą chemicznych przekaźników.

Pole magnetyczne powoduje depolaryzację lub hiperpolaryzację błony postsynaptycznej wpływając tym samym na optymalne działanie tego układu.

Układ krążenia (rys.9) to złożony zespół narządów, którego głównym zadaniem jest rozprowadzenie w obrębie ustroju składników odżywczych oraz udział w wydalaniu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii.

Żywe organizmy zachowują się w polu magnetycznym jak diamagnetyki tylko niektóre cząsteczki mają właściwości paramagnetyczne. Do nich zaliczamy m.in. hemoglobinę.

Opublikowano wiele prac medycznych o pozytywnych efektach działania stałego pola magnetycznego w chorobach sercowo-naczyniowych, nadciśnieniu tętniczym, egzemach, gojeniu się ran, a nawet w chorobie popromiennej. Wykazano, że stałe pole magnetyczne zmniejsza szybkość osiadania erytrocytów, natomiast powoduje wzrost liczby leukocytów we krwi a przypomnijmy, że leukocyty spełniają w organizmie funkcje odpornościowe.

W organizmie żywym komórki krwi mają tendencje do koagulacji, czyli zlepiania się w efekcie mogą powstać zatory, zakrzepy powodujące blokady części tego układu. Prowadzi to do niekorzystnych zmian w naczyniach włosowatych układu krwionośnego (rys.10).

Oto modelowe zachowanie się komórek krwi pod wpływem stałego niejednorodnego pola magnetycznego. Obserwujemy rozłączanie się komórek oraz ich polaryzację, co umożliwia im wykorzystanie całej powierzchni do transportu tlenu lub dwutlenku węgla. Przyjrzyjmy się jak ten proces przebiega w bardzo licznych naczyniach włosowatych. Obserwujemy ściśle ze sobą połączone komórki, co niewątpliwie utrudnia ich poruszanie się, a tym samym równomierne i dostateczne zaopatrzenie w tlen, niezbędne do życia substancji. Pod działaniem pola magnetycznego obserwujemy wyraźne rozluźnienie komórek połączone z ruchem spiralnym wokół linii tego pola. Następuje, zatem udrożnienie kanałów naczynia, co prowadzi do prawidłowego działania całego układu. Układ Limfatyczny to sieć naczyń obejmująca niemal wszystkie elementy ciała.

Stanowi on część układu krążenia. Zbiera osocze i białe ciałka krwi, które wydostały się z włośniczek do przestrzeni między-komórkowych.

Stosując wyroby magnetyczne o odpowiednim rozkładzie przestrzennym pola magnetycznego, którego kierunek jest ustawiony tak, aby wspomagać działanie układu limfatycznego, obserwujemy bardzo korzystne i nieoczekiwane rezultaty leczenia wielu, wielu schorzeń.

Woda stanowi przeważającą część masy organizmów żywych. Jest głównym składnikiem płynów ustrojowych takich jak krew, limfa lub płyny międzykomórkowe. Wokół każdej obcej cząsteczki w zwykłej wodzie molekuły wody tworzą swoiste aglomeraty w postaci otoczki (rys.12a).

Koncentracja węglanu wapnia powoduje krystalizację, która zaczyna się w pewnych punktach startowych i wówczas powstają dendryto podobne związki w rodzaju kamieni np. nerkowych trudno rozpuszczalnych i bardzo niebezpiecznych dla organizmu.

Jeżeli woda porusza się w polu magnetycznym o określonej sekwencji czasowej to może wystąpić rezonans powodujący oderwanie się molekuły wody od aglomeratu (rys.12b) co spowoduje proces krystalizacji kryształów w postaci dysków, które nie są związane ze ściankami naczynia (rys. 12c). Struktury te stanowią doskonały rezerwuar związków magnezu lub wapnia potrzebnych np. podczas zrastania złamanych kości.

Ponadto woda poddana działaniu takiego pola magnetycznego ma tendencje do rozkruszania już istniejących kamieni np. nerkowych.

Kliniczne wyniki badań tych wyrobów są publikowane w specjalistycznych czasopismach medycznych, które w pełni to potwierdzają. Temat ten realizujemy we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Odpowiednie stałe pole magnetyczne jak dowodzą współpracujący z nami specjaliści z różnych dziedzin, to bezcenna energia dla życia i zdrowia każdego z nas.

Biostymulatory magnetyczne są efektem swoistego połączenia azjatyckiej medycyny ludowej z najnowocześniejszą techniką medyczną. Sutecznego lecza i zapobiegaja niemal wszelkim schorzenom.

prof. dr hab. Janusz Paluszak
Kierownik Katedry Fizjologii AM w Poznaniu

Obserwacje naukowe dowodzą, że ziemskie pole magnetyczne zmniejszyło swoją wielkość w ciągu ostatnich tysiącleci. Jeszcze tysiąc lat temu było ono dwukrotnie większe niż dziś. W związku z tym, żyjemy jak gdyby w zmniejszonym polu magnetycznym, na co dr Kyoichi Nakagawa japoński uczony stworzył nazwę syndromu czy zespołu niedoboru pola magnetycznego. Zespół ten obejmuje szereg objawów tj. brak energii życiowej, częste bóle głowy, bóle ramion, pleców, bezsenność a także wzmożone napięcie nerwowe.

Dr Nakagawa wspólnie z japońskim przemysłem opracował biostymulatory w postaci materaców, w które wmontowano stałe magnesy odtwarzające wzmocnione pole magnetyczne takie, jakie istniało tysiąc lat temu na Ziemi.

W te urządzenia wmontowane są stałe magnesy neodymowoborowożelazowe, które mają długi okres działania bez zmniejszania wartości pola magnetycznego.

W naszym Zakładzie Fizjologii razem z naszym zespołem tutaj pracującym przeprowadziliśmy badania, w jaki sposób odpoczynek powysiłkowy na biostymulatorze wpływa na przebieg restytucji powysiłkowej oraz objętość wyrzutową serca Otóż poddawaliśmy badanych testowemu wysiłkowi fizycznemu a następnie odpoczywali oni w pozycji leżącej na biostymulatorze, czyli na materacu magnetycznym.

I okazało się, że odpoczynek taki w czasie o połowę krótszym a więc w ciągu 15 minut (normalnie zjawisko to zachodzi w ciągu 30min.) następuje powrót częstości tętna, częstości oddechu a także wielkości ciśnienia tętniczego krwi do wartości sprzed wysiłku, czyli następuje pełna restytucja powysiłkowa o 50 % szybciej w stosunku do próby kontrolnej. Jednocześnie zaobserwowano zwiększenie objętości wyrzutowej serca o około 15 %. Wydaje się, że materac może być stosowany w tych wszystkich przypadkach, gdy chodzi o szybką restytucję powysiłkową przywracającą stan ustroju z przed wysiłku fizycznego.

prof. dr bab. Feliks Jaroszyk
Kierownik Katedry Biofizyki AM w Poznaniu

Celem badań było określenie wpływu stałego niejednorodnego pola magnetycznego uzyskanego z biostymulatora firmy DF-Technology na liczbę błędnych odpowiedzi w pomiarach czasu prostej reakcji motorycznej na bodźce optyczne.

Badania przeprowadzono na trzech wizualnie identycznych biostymulatorach w postaci materaców na siedzenia samochodowe. Dwa z nich różniły się polaryzacją pola magnetycznego, natomiast trzeci nie posiadał magnesów i stanowił próbę kontrolną. Wszyscy pacjenci poddani badaniom znajdowali się w tym samym miejscu w laboratorium oraz nie byli ekranowani od pola magnetycznego.

W eksperymencie uczestniczyły osoby niewyszkolone, obu płci w wieku od 30 do 50 lat wszyscy badani mieli wzrok miarowy oraz pozbawiony wad. Bodźce optyczne w postaci okrągłych plamek dobierał losowo komputer w nieregularnych odstępach czasowych

Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że pacjenci przebywający na biostymulatorze wytwarzającym stałe niejednorodne pole magnetyczne popełniają 50% mniej błędnych odpowiedzi w stosunku do orientacji PLACEBO. Znacznie większa koncentracja uwagi, u badanych osób znajdujących się na biostymulatorze jest godna podkreślenia, ponieważ może mieć to istotne znaczenie dla kierowców w bezkolizyjnym prowadzeniu różnych pojazdów.

Aktualnie prowadzone są szerokie badania wpływu tego pola na czas reakcji motorycznej w warunkach hipogeomagnetycznych występujących m.in. w samochodach, samolotach i łodziach podwodnych. Materac i poduszka stanowią nową formę leczenia zespołu przewlekłych uogólnionych bólów mięśniowo-stawowych, jakim jest fibromialgia.

Metoda ta jest tym cenniejsza, że nie stanowi obciążenia dla organizmu w porównaniu ze stosowanymi zwykle w tej chorobie środkami farmakologicznymi jak niesterydowe leki przeciwzapalne czy leki przeciwbólowe.

Magnesy stałe a zdrowie

Magnetoterapia zalicza się do najstarszych metod leczenia wielu różnych niedomagań i problemów zdrowotnych człowieka.

Jak silne jest ziemskie pole magnetyczne?
Natężenie pola magnetycznego Ziemi zmienia się na przestrzeni czasu i w zależności od miejsca na kuli ziemskiej : najsłabsze pole magnetyczne odczuwane jest na równiku i w niektórych częściach świata ( Japonia, północna Afryka ); najmocniejsze zaś jest w okolicy biegunów i w niektórych miejscach na Ziemi znanych z wyjątkowo korzystnego wpływu na zdrowie.
Siła ziemskiego pola magnetycznego na obszarze Europy wynosi obecnie ok. 0,5 G (gausa) choć jeszcze 500 lat temu wynosiła 1 G !

Co dzieje się w organizmach żywych kiedy zmniejsza się pole mgt ?
Okazuje się, że osłabione pole magnetyczne wpływa silnie na bakterie - niektóre z nich jak pałeczki E-coli i salmonelli szybciej rosną, inne (np. klebsiele) szybciej się rozmnażają, a np. stafilokoki zwiększają swoją odporność na antybiotyki.
W przypadku myszy zauważono szybsze starzenie się, utratę zdolności reprodukcyjnych, zmiany torbielowate nerek, macicy i jajników i uzłośliwianie się nowotworów. U szczurów zauważono zmiany w białkach, RNA, lipidach i zwiększoną śmiertelność o 30 %.
U królików uwidoczniła się zwiększona koagulacja ( zlepianie się) krwinek, zmiany w leukocytach, zaburzenia wzrostu i zwiększona śmiertelność.

U ludzi wreszcie zmniejszone pole magnetyczne (prócz globalnego osłabienia pola dodatkowo je osłabia: przebywanie w budynkach z betonu i stali, w samochodzie, samolocie, i wszechobecny SMOG elektomagnetyczny ) wywołuje zaburzenia funkcji centralnego systemu nerwowego oraz mechanizmów regulacji układu wegetatywnego. W efekcie system immunologiczny słabnie, spada odporność organizmu a zwiększają się reakcje alergiczne.
W Japonii (siła pola mgt tylko 0,3 G ) syndrom osłabionego magnetycznego pola jest znany i opisany szczegółowo (prof. K. Nikagawa ) : u większości ludzi obserwowano bóle głowy, bezsenność, osłabienie układu odpornościowego, bóle układu kostno-stawowego, bóle mięśni, spadek energii, rozdrażnienie, zaburzenia trawienia, choroby układu krążenia krwi i inne.
Dzięki wprowadzeniu w Japonii powszechnej magnetyzacji poprzez noszenie wkładek mgt do butów, biżuterii mgt, wykorzystanie magnetycznych mat, materacy, kołder, poduszek, kurtek, fartuchów i innych akcesoriów z magnesami (np. magnetyzowanie wody do picia), a także wskutek zastosowania osłon aparatów produkujących smog - ZABURZENIA te USTĄPIŁY - LUDZIE STALI SIĘ ZDROWSI, co, poza wszystkim, wpłynęło na ich długowieczność (83 lata to ostatnio stwierdzona średnia wieku w Japonii).
Rosyjscy naukowcy udowodnili, że dla efektywnego działania na tkanki minimalna doza wynosi 500 G.
WHO (Światowa Org. Zdrowia ) ogłosiła, że nie ma żadnych szkodliwych efektów na wzrost komórek, ich funkcje i dziedziczenie przy ciągłym noszeniu magnesów nawet do 20.000 G.
FDA ( Amerykańskie Stowarzyszenie d/s Żywności i Leków) wydało zezwolenie na wykorzystywanie urządzeń elektromagnetycznych w leczeniu złamań kości, obrzęków i bólu.
Niektóre firmy w swych produktach oprócz technologii magnetycznych stosują technologię dalekiej podczerwieni. Polega ona na zastosowaniu specjalnych włókien ceramicznych odbijających promieniowanie cieplne - podczerwone, które emitują wszystkie ( a zwłaszcza stałocieplne ) organizmy. Produkty z tego włókna ( kurtki, koce, kołdry, skarpety, rękawice, bielizna itp.) ogrzewają ciało "własnym ciepłem" ponieważ odbijają ciepło wypromieniowane przez ciało - z powrotem. Często wraz z włóknem ceramicznym zaszywane są magnesy co wywołuje sumaryczne zdrowotne działanie takich wyrobów - patrz wykres:

Poszczególne dolegliwości zmniejszają się od 42% do 72 %.

Mamy multum relacji różnych użytkowników wyrobów magnetycznych. Wszystkie pozytywne, a niektóre wprost wypowiadane z zachwytem i jednocześnie z wdzięcznością za umożliwienie radykalnej poprawy zdrowia. Np. moje spostrzeżenia z używania niektórych wyrobów: Podaję informację o produktach magnetycznych i "termicznych", z którymi zapoznałem się osobiście po nabyciu ich rok temu:

 1. 5 cm nakładka na materac - masująca (twarde, kauczukowe wzgórki) i wyrównująca pole magnetyczne (wewnątrz wszyte kilkanaście magnesów). Droższym wyjściem jest MATERAC - ok.18 cm grubości z warstwą nośną i "inteligentną"- przyjmującą kształt ciała.
 2. Lekka kołdra z termowłóknem - (odbija podczerwone - cieplne promieniowanie ciała, równomiernie je rozprowadzając- pod nią jesteśmy w kokonie swojej energii cieplnej,. Wewnątrz kołdry są wszyte magnesy dające średnio ok. 1 gaus pola magnetycznego. Stwierdzam, że zasypiam właściwie natychmiast i budzę się nawet po krótkim śnie (ok.6 godz.) dobrze wypoczęty. Nawet jeśli jest początkowo chłodno (zimny pokój) to po 5 minutach robi się ciepło, jak w kokonie.
 3. Nakładka na fotel- ok. 3 cm grubości z twardej gąbki z masującymi kauczukowymi wzgórkami i z wtopionymi kilkunastoma magnesami. Położyłem to na swój fotel kierowcy. Stwierdzam, że jestem bardziej opanowany i spokojniejszy w czasie jazdy, a zwłaszcza o wiele mniej nuży mnie i męczy dłuższa jazda.
 4. Termiczna Kurtka - bezrękawnik - rękawy z zamkami do odpinania . Leciutka i dość cienka, a jednak wielosezonowa - jeśli zapnę się, to po kilku minutach jest wyraźnie ciepło - działa termowłókno. Dodatkowo w "plecach i piersiach" wszyte są magnesy, które z pewnością wpływają na swobodniejszy i szybszy obieg krwi w całym ciele (we krwi jest b. dużo atomów żelaza, a ono, jak wiadomo, silnie reaguje na magnes).
 5. Opaska termiczna na kolano - wyrażnie mocno "grzeje" poprawiając pracę stawu i łagodząc ból przy chodzeniu. Dodatkowo można pod opaskę włożyć stały magnes o sile od 700 G do 2400 G. Odczuwa się wtedy wyraźną ulgę w bólu kolana.
 6. Bielizna termiczna - koszulka i kalesony - wyraźnie grzeją , ale i "oddychają"
 7. Buty z wymiennymi wkładkami elastycznymi o wadze 600g i 1100g, których noszenie na co dzień przy zwykłych zajęciach w domu, czy biurze rozwija i wzmacnia mięśnie płaskie kręgosłupa.
 8. Bransoletka sportowa - magnesy przyspieszają bieg krwinek w układzie krążenia, przeciwdziałając m.in. zlepianiu się erytrocytów (zagęszczaniu krwi) ; kulki ceramiczne odbijają z powrotem promieniowanie cieplne skóry; bransoletka dodatkowo wzbogaca otaczające powietrze w jony ujemne.

Relacje osób używających magnesy i noszących magnetyczną biżuterię

 1. Odnośnie wpływu na układ krążenia
  • Bransolety, kolie, magnetyczne wkładki do butów i inne elementy z magnesami od 600 Gs do 3600 Gs u wszystkich stosujących je wywołują poprawę samopoczucia, a zwłaszcza u osób mających różnorakie problemy ze zdrowiem. Ma to niewątpliwy związek ze stwierdzonym ostatnio przez naukowców przeciwdziałaniem stałego pola magnetycznego zjawisku tzw. rulonizacji erytrocytów (czyli zlepiania się czerwonych krwinek w grupy- rulony np. wskutek elektromagnetycznego smogu, lub innych czynników powodujących "nazbyt gęstą krew"). Krwinkom "uwolnionym" z rozpadających się pod wpływem magnesu rulonów krwinek łatwiej jest przeciskać się przez naczyńka, zwłaszcza te włoskowate, i wtedy dowóz do wszelkich komórek organizmu tlenu, składników pokarmowych i witamin ( a także odbiór produktów przemiany materii) jest szybszy, co prowadzi do oczywistej poprawy funkcjonowania wszystkich tkanek, czyli do zdrowia.
  • osoby z podwyższonym ciśnieniem krwi po dłuższym noszeniu biżuterii magnetycznej twierdzą, że ciśnienie im się "wyregulowało" i nie muszą używać tabletek.
  • wyraźnie cieplejsze kończyny dolne i dłonie wskutek noszenia wkładek magnetycznych do butów, lub bransoletki i łańcuszka 3600 Gs na podudziu.
 2. Odnośnie wpływu na układ nerwowy
  • Stwierdzono łatwość zasypiania na noc i "szybkiego wysypiania się" (m. in. jeden z panów obwieszcza: "nie będę nosić tych blaszek na sobie, ale serduszka (magnes 2400 Gs w kształcie serca) też nie oddam, bo kładę go pod poduszkę, czy prześcieradło i zasypiam natychmiast, a potem rano budzę się świetnie wypoczęty".
  • Lepsze utlenowanie mózgu i odżywienie go powoduje większą koncentrację i aktywność ( kierowca tira - "od kiedy noszę bransoletkę nie myślę już o zmianie zawodu - nie muszę już tak często zatrzymywać się i przechadzać, aby przezwyciężyć napady senności").
  • Roztrzęsiony układ nerwowy uspokaja się i zwiększa się odporność na stres (nawet chorzy na Parkinson'a odczuwają zmniejszenie objawów, a także ( mówią ci co mieli) po paru tygodniach noszenia kolczyków, kolii czy przykładania serduszka mijają szumy w uszach !).
  • Są doniesienia, że bransolety magnetyczne poprawiają ukrwienie porażonych kończyn - stają się cieplejsze i szybciej powraca w nich czucie.
  • Zmniejszają się (lub ustają całkowicie ) bóle głowy wskutek noszenia kolii i przykładania "błądzącego serca ( 2400 Gs)" na karku lub w miejscu bólu głowy. Nawet ból zęba potrafi minąć !
 3. Odnośnie wpływu na układ odpornościowy
  • osoby stosujące biżuterię magnetyczną i pijące "wodę magnetyzowaną prętem magnetycznym", a także śpiące na materacu magnetycznym, stwierdzają, że stały się odporniejsze na infekcje - mniej zaziębiają się (albo wcale), inne - że pozbyły się uciążliwych bakterii ( np. gronkowca ).
  • Jeszcze inne osoby - z alergią - mniej reagują niż przedtem na uprzykrzające im życie alergeny
  • Osoba chora na astmę twierdzi, że po przyłożeniu "serca 2400 Gs" na wysokości nad mostkiem łatwiej się jej oddycha - nie dostaje zadyszki ani też nie odczuwa bólu w oskrzelach ( jakby rozszerzały się pod wpływem magnesu).
 4. Odnośnie wpływu na układ mięsno kostny - ruchowy
  • Przykładanie magnesu 2400 Gs, lub stosowanie bransolet na kończynach, czy wreszcie spanie w "pościeli magnetycznej" (materac, kołdra, poduszka - z wszytymi magnesami) wyraźnie zmniejsza opuchnięcie stawów, bolesność stawów i mięśni w stanach reumatycznych i artretycznych.
  • Wybitnie przyspiesza gojenie się złamanych kości i innych urazów - naderwanych mięśni, ścięgien, a także siniaków, obrzęków i stłuczeń (dr Kunosic': 3 x szybsze gojenie złamanych kości' ; swoim pacjentom nie pozwala iść na operację, często zbędną, zanim 2 m-ce nie zastosują magnesów). 35 letni człowiek - po 2 miesiącach przykładania płytki magnetycznej zrósł się pęknięty krąg. Inna relacja: przepuklina m-kręgowa u kobiety (35 lat) zniknęła po 3 m-cach stosowania serca mgt..
 5. Odnośnie wpływu na inne układy
  • w przypadku cukrzycy - wyraźna poprawa pracy trzustki i stabilności poziomu cukru we krwi po przyłożeniu "serduszka magnetycznego" na boku 15 - 20 cm pod lewą pachą .
  • wpływ na odczuwanie "syndromu menstruacyjnego" : relacja młodej dziewczyny : " po zastosowaniu serduszka brzuch staje się ciepły, przestaje boleć - serduszko bardzo mi pomaga".

Działanie stałego pola magnetycznego na zwierzęta

Niektórzy złożą doświadczenia ludzi stosujących magnesy stałe w postaci biżuterii, magnetycznych wkładek do butów czy materacy - na karb zasady " wiara czyni cuda" , inni będą opowiadać o doświadczeniach z "efektem placebo". Jak jednak wytłumaczyć poniższe relacje 'koniarzy" zadowolonych z efektów zastosowania "koca dla konia"?

RELACJE

Obserwacje poczynione zostały czysto subiektywnie poprzez jeźdźców lub osoby, które zajmują się danym koniem. Osoby, które opowiadają o swoich doświadczeniach z magnetycznymi produktami, znały każdego poddanego próbie konia od dłuższego czasu, tak że wypowiedzi o normalnych dla danego konia schematach ruchowych są wiarygodne.

Pewnego dnia, krótko przed moją podróżą do Wisconsin zademonstrowano mi magnetyczny koc dla konia. Zabrałem ze sobą 3 konie, aby mogły wziąć udział w wyścigach i chciałem naturalnie utrzymać je w dobrej kondycji. Moja pierwsza myśl była taka, że byłoby nieźle wypróbować koc na pewnym określonym koniu. Jazda samochodem trwała 20 godzin. Tego rodzaju podróż z czasowo bardzo ograniczonym planem jazdy, a także ciągłe podskakiwanie przyczepy na drogach jest dla koni wyjątkowo wyczerpujące. Nogi i grzbiet szybko sztywnieją i bolą.

Większość czasu podróżowaliśmy w godzinach wieczornych. Koca używaliśmy nocą i we wczesnych godzinach porannych. Robiliśmy przerwy w podróży w 5-cio godzinnych odstępach, aby wypuścić konie z przyczepy, aby mogły rozciągnąć swoje przeguby. W czasie podróży rzuciło nam się w oczy, że koń używający koca był w dużo lepszej kondycji niż nasze pozostałe dwa konie.
Na koniec naszej podróży wyprowadziliśmy wszystkie konie z przyczepy do dużego zagrodzenia. Wszystkie trzy konie na początku położyły się, ale tylko jeden zaraz znowu się poderwał i pogalopował, skakał i kopał jak szalony wkoło, tak jakby właśnie wypuszczono go ze stajni. Dwa pozostałe konie wykazywały natomiast typowe oznaki zesztywnienia i bólu, poruszały się wolno i skubały bezgłośnie, starą wysuszoną trawę.
Co mnie jednak najbardziej zastanawiało to fakt, że koń z kocem o którym mówię miał już 14 lat, natomiast dwa pozostałe dopiero 4 i 5 lat.
Moim zdaniem koc magnetyczny przyczynił się do niesamowitej poprawy kondycji naszego konia.

Test 1: 6-cio letnią klacz Red od dziesięciu miesięcy, po kontuzji kręgosłupa i bioder, prześladowało zesztywnienie i ból z powodu zablokowanych nerwów. Przed lub po dziennym treningu zakładałem jej koc magnetyczny. Gdy zakładałem klaczy koc przed treningiem, wykazywała mniejszą wrażliwość w okolicach lędźwiowych.

Test 2:Drugi test przeprowadziłem na dwuletniej klaczy Western Pleasure. Transport i zawody z młodymi końmi są kłopotliwe. Długie transporty i rozgrzewanie przed zawodami bardzo wyczerpują konie. Gdy zakładaliśmy koc magnetyczny przed rozgrzewającą rundą 2-u letnia klacz wykazywała przypływ energii i wyglądała na dużo świeższą, niż wtedy, kiedy nie używaliśmy nakrycia.

Test 3:Ten test przeprowadzaliśmy z ogierem Weanling Quarter. Z końmi Wealing (źrebakami) można w rytmie 2-wu dniowym pracować bardzo krótko, zaledwie 6-7 minut. Zbyt dużo pracy/treningu wpływa niekorzystnie na proces wzrostu nóg (jako pracę mam na myśli więcej niż jazdę stępem).
Aby jednak zaostrzyć apetyt źrebiąt, trening jest niezbędny. Koc magnetyczny zakładany był źrebięciu na 30 min w dniu, w którym z nim nie pracowaliśmy. Efekt był taki, że również w tych dniach miał zdrowy apetyt. Temperatura ciała i cyrkulacja krwi podniosly się w równym stopniu, jak w czasie treningu i działają pobudzająco na apetyt.

Przypadek 1:Jedenastoletnia klacz ciepłokrwista (EDW), Zwykle klacz wykazuje tak w ciągu godzinnego treningu, jak w przeciągu czterech dni ćwiczeń wyraźny spadek formy, do tego stopnia, że czwartego dnia jest zdolna do czegokolwiek dopiero po półgodzinnym ogrzaniu w solarium.
Klacz została nakrywana kocem magnetycznym na okres jednej godziny przed i po treningu.
Wynik był taki, że ani w czasie pojedynczych treningów, ani w przeciągu czterech dni ćwiczeń klacz nie wykazywała spadku formy. Wcześniej widoczny wyraźny spadek ochoty do wykonywania ćwiczeń nie miał miejsca. Kiedy klacz powróciła do domu, można było zaobserwować - chociaż nie nakrywano jej magnetycznym kocem - że utrzymało się jego pozytywne działanie. Czas dochodzenia do siebie klaczy po wysiłku przy zastosowaniu magnetycznego koca, był wyraźnie krótszy niż zwykle.

Przypadek 2:Czteroletnia klacz, od mniej więcej pięciu miesięcy pod siodłem. Siodło doprowadziło do silnych problemów z kręgosłupem: bolesna reakcja na dotyk i nacisk, zesztywnienie długich mięśni kręgosłupa, powłóczysty chód. Z klaczą pracowano zarówno używając poprzednio zastosowanego koca jak i bez niego:
Bez koca: Klacz kładzie uszy przy pierwszym zaciągnięciu pasa i broni się przed pasem lonży. Porusza się sztywno i niechętnie. Dopiero po 45-ciu minutach biegnie w miarę rozluźniona.
Po jednogodzinnym nałożeniu magnetycznego koca przed treningiem:
Klacz pozwala - bez ruchów obronnych i okazywania niechęci - na założenie i zaciągnięcie pasa. Biega od poczatku bardziej rozluźniona i chętna.

Przypadek 3:Trenowany dziewięcioletni andaluzyjski ogier.
Sposób poruszania się po jednogodzinnym nałożeniu magnetycznego koca:
Po nakryciu kocem ogier porusza sie bardziej rozluźniony. Potrzebuje dużo mniej czasu na dojście do siebie po wysiłku, porusza się bardziej miękko i elastycznie.

Przypadek 4:Sześcioletni wałach z Oldenburgii, bardzo duży i silnie umięśniony w obszarze tylnych nóg (solidny, starej daty). Koń miał problemy, aby się z tylnych nóg zamaszyście poruszać. Biegł raczej flegmatycznie i bez polotu.
Po godzinnym nałożeniu magnetycznego koca, koń biegł wyraźnie dynamiczniej niż bez koca. Rozwinął wręcz temperament przy tej pracy. Również galop nie sprawiał mu tyle problemów co bez magnetycznej nakładki.

Podsumowanie: koc dla koni powoduje

 1. Wzmożoną cyrkulację krwi przyspieszającą leczenie kontuzji
 2. Przypływ energii
 3. Wzrost temperatury ciała
 4. Wzrost apetytu

Te testy nie miały charakteru naukowego. Koc był testowany w okresie 4-ro tygodniowym. Dlatego wyniki były niewielkie, jednak niezwykle wyraźne.

Czy nie nasuwa się wniosek, że jednak te dwie technologie : magnetyczna i dalekiej podczerwieni - faktycznie wywierają dobroczynny wpływ na funkcjonowanie komórek żywych organizmów?

Katalog biżuterii magnetycznej

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z katalogiem biżuterii, dostępnego poniżej.

Pobież katalog (PDF, 3.4MB)


STRONA GŁÓWNA | ZIOŁA | MAGNESY | IMMUNOCAL | MONAVIE

PRACA W SIECI SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ
Magnesy a ZDROWIE